Sezon 2023/2024

Regulamin zajęć Akademii Pasji Sezon 2023/2024      Harmonogram zajęć    Cennik zajęć    Formularz rezygnacji


Zapisy na zajęcia w sezonie 2023/2024

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą zajęć! W nowym sezonie przygotowaliśmy dla Państwa wiele terminów najbardziej popularnych zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą oraz warunkami organizacji zajęć.


Organizacja zajęć

  • Zajęcia cykliczne w Akademii Pasji prowadzone są przez cały rok szkolny - od września 2023 do czerwca 2024.
  • Opłata za zajęcia jest przyjmowana ryczałtowo "z góry" od października 2023 do maja 2024 do 5-tego dnia każdego miesiąca.
  • Opłaty można dokonywać przelewem, kartą bądź gotówką w biurze Akademii Pasji.
  • Dwa razy w ciągu roku można nieodpłatnie odwołać zajęcia. Pozostałe nieobecności są pełnopłatne bez możliwości odrabiania.
  • Każdemu uczestnikowi zajęć cyklicznych przysługuje 1 raz w miesiącu nieodpłatne wypożyczenie gry planszowej na 7 dni w Wypożyczalni AP.

Jak zapisać się na zajęcia?

W zakładce dzieci lub dorośli proszę wybrać interesujące Państwa zajęcia lub sprawdzić ofertę uwzględniając filtr wieku uczestnika (u góry strony).
Na każdej podstronie zajęć znajduje się przycisk "Zapisz się" -  po jego kliknięciu pojawi się formularz do zgłoszenia. Prosimy o jego wypełnienie, a my w odpowiedzi na zgłoszenie wpiszemy uczestnika na listę oraz wyślemy na podany adres e-mail szczegółowe informacje o zajęciach.


Harmonogram zajęć w sezonie 2023/2024

Harmonogram zajęć w sezonie 2023/2024 uzględnia święta oraz przerwy w nauce szkolnej (przerwa bożonarodzeniowa, ferie zimowe, przerwa wielkanocna oraz dłuższe weekendy). Plan spotkań określa poniższa grafika. Start zajęć - 18 września 2023


Zajęcia próbne dla nowych uczestników

Istnieje możliwość skorzystania z zajęć próbnych przed podpisaniem umowy zarówno w zajęciach grupowych jak i indywidualnych zajęciach muzycznych. Płatność za takie zajęcia odbywa się każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania. 


Nieobecności uczestnika

Dajemy Państwu możliwość dwukrotnego zgłoszenia nieobecności w czasie trwania umowy zawartej od października 2023 do czerwca 2024, za które płatność można przenieść na kolejny miesiąc. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać odpowiednio wcześniej przed zajęciami.

W sezonie 2023/2024 nie ma możliwości odrabiania nieobecności.

 


Rezygnacje

Rozumiemy, że pasję należy odnaleźć i pierwszy wybór może okazać się mylny.
Dajemy Państwu możliwość rezygnacji z zajęć przy zachowaniu 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Rezygnację za zajęć prosimy zgłaszać na Formularzu rezygnacji i przesłać drogą mailową na adres: akademia.pasji@gmail.com


Regulamin udziału w zajęciach cyklicznych Akademii Pasji w sezonie 2023/2024

 I. WARUNKI OGÓLNE

1. Zajęcia cykliczne w sezonie 2023/2024 w Akademii Pasji prowadzone są przez Instruktorów w okresie od 18 września 2023 do 22 czerwca 2024, zgodnie z harmonogramem zajęć Akademii Pasji, stanowiącym osobny załącznik.
2. Informacja o zajęciach prowadzonych w Akademii Pasji dostępna jest na stronie internetowej www.akademiapasji.pl.
3. Szczegółowy rozkład zajęć dla poszczególnych dni tygodnia znajduje się w osobnym pliku - Harmonogram zajęć cyklicznych Akademii Pasji 2023/2024.
4. Udział w zajęciach mogą wziąć wyłącznie osoby zapisane na zajęcia. Rezerwacji miejsca można dokonać poprzez: internetowy system zapisów na stronie www.akademiapasji.pl -  zakładka “ZAPISZ SIĘ”, zgłoszenie telefonicznie lub osobiste w recepcji Akademii Pasji.
5. Organizator zajęć zapewnia opiekę nad dziećmi tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed i po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za dziecko i opiekę nad nim sprawuje jego rodzic / opiekun prawny.
6. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest Lista obecności, prowadzona przez Instruktora. 
7. Instruktorzy mają prawo do: 
a) odmówienia udziału w zajęciach uczestnikowi zalegającemu z opłatami, 
b) skrócenia czasu zajęć uczestnikowi, który spóźnił się na lekcję,
c) wykluczenia z zajęć uczestnika, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, 
d) usunięcia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć
i rażąco narusza regulamin zajęć, 
e) odizolowania uczestnika w bezpieczne wyznaczone miejsce w przypadku pojawienia się u uczestnika objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności i poinformowania rodzica lub opiekuna dziecka o konieczności odebrania dziecka .

II. ZASADY DOKONANIA ZAPISÓW NA ZAJĘCIA 

1. Zapisy na zajęcia cykliczne prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc poprzez jedną z poniższych form: 
a) stronę internetową akademiapasji.pl w zakładce z dedykowanymi zajęciami;
b) system Strefa Zajęć: https://www.strefazajec.pl/company/Akademia-Pasji-id671.html
c) zapisanie uczestnika w biurze Akademii Pasji przy ulicy Berensona 8c w Warszawie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 185 720 . 
2. Akademia Pasji nie przyjmuje zapisów w innej formie, niż określona w pkt.1 powyżej. 
3. Dzieci (osoby nieletnie) mogą być zapisane tylko przez rodzica/opiekuna prawnego. 
4. O przyjęciu uczestnika na zajęcia cykliczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, uczestnik pozostaje na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej, po uprzednim poinformowaniu go przez pracownika Akademii Pasji o takiej możliwości. 
5. Instruktorzy nie prowadzą zapisów i nie przyjmują wpłat za zajęcia.
6. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na sezon 2023/2024, którego koniec przypada na dzień 22 czerwca 2024 r. 
7. Uczestnikowi zajęć przysługuje możliwość rozwiązania umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

III. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w przypadku:
a) usprawiedliwionej nieobecności Instruktora,
b) gdy na terenie Akademii Pasji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość, uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej – w szczególności: klęski żywiołowe, żałoba narodowa, pożar, powódź, wprowadzenie przez właściwe władze zakazów związanych ze stanem epidemii, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć. 
2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani przez pracownika Akademii Pasji telefonicznie lub SMS-em, lub e-mailowo, lub osobiście przez Instruktora.
3. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności Instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Odwołane zajęcia mogą zostać przeprowadzone w innym terminie. Na wniosek uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych dziecka dokonuje się przeksięgowania wniesionej opłaty za odwołane przez organizatora zajęcia. 
5. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. W przypadku likwidacji grupy uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych zajęć.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH 

1. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z Regulaminem obowiązującym w salach i pracowniach (Regulamin pracowni).
2. Z pracowni oraz z sal uczestnik może korzystać wyłącznie podczas obecności Instruktora lub upoważnionego pracownika Akademii Pasji. 
3. Zakazuje się wynoszenia sprzętu i wyposażenia sal bez uprzedniej zgody pracownika Akademii Pasji. 
4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Akademii Pasji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
5. Osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody zobowiązana jest do jej pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych przez Akademię Pasji.

V. OPŁATY, WARUNKI PRZYJĘĆ I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika na zajęcia jest otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia do grupy zajęciowej oraz wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Zajęć. 
2. Zajęcia w Akademii Pasji są płatne wg stawek, ustalonych w Cennik zajęć 2023/2024, który znajduje się na stronie internetowej  www.akademiapasji.pl. Opłaty za zajęcia powinny być uiszczone z góry do 5-go dnia miesiąca gotówką lub kartą w biurze Akademii Pasji lub przelewem na konto Akademii Pasji: 84 1090 1841 0000 0001 3324 1637 -  Santander Bank (zachowując terminy wnoszenia opłat); w tytule płatności należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, okres którego dotyczy opłata.
3. Uczestnikom zajęć cyklicznych w roku szkolnym 2022/2023, posiadającym podpisaną na ten okres umowę i wywiązującym się z postanowień w niej zawartych przysługuje 5% zniżki na zajęcia cykliczne. Warunkiem przyznania 5% zniżki na zajęcia cykliczne jest zapis na cały sezon zajęć oraz dotychczasowe uczestnictwo w zajęciach co najmniej od 14 lutego 2023 r. oraz brak przerw w umowie.
Zniżki przysługują uczestnikom na drugi i kolejny rodzaj zajęć przy zapisie cyklicznym oraz dla rodzeństwa (na drugie dziecko). W przypadku rezygnacji z drugich zajęć przyznany rabat zostaje anulowany. W przypadku szerszego korzystania z oferty Akademii Pasji organizator przewiduje dodatkowe zniżki, których wysokość zostanie przyznana indywidualnie.Uczestnikom zajęć cyklicznych w danym sezonie zajęć przysługują zniżki na kursy realizowane w Akademii Pasji podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich. Zniżki przyznawane są indywidualnie. Uczestnik nie może samodzielnie przyznawać sobie rabatów.
4. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy zajęć cyklicznych na sezon 2023/2024
5.Umowa zajęć cyklicznych w pełnym sezonie zajęć obejmuje 32 spotkania (30 spotkań dla zajęć odbywających się w soboty), za które płatność odbywa się w systemie ratalnym - 8 rat płatnych do 5 dnia danego miesiąca w okresie od października 2023 do maja 2024. Zajęcia we wrześniu opłacane są w systemie pozaratalnym - każdorazowo przed zajęciami lub jednorazowo przelewem za ilość realizowanych w tym terminie zajęć. Szczegóły płatności określa przyznany indywidualnie harmonogram płatności.
6. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone osobiście w biurze Akademii Pasji jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (art. 15 Kodeksu cywilnego Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.). W pozostałych przypadkach wpłat dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
7. Nowy uczestnik ma prawo do skorzystania z zajęć w formie jednorazowej bez konieczności zapisu na cały sezon, pod warunkiem dostępności miejsc w wybranej grupie oraz wniesieniu opłaty przed rozpoczęciem zajęć. Stałe miejsce w grupie gwarantowane jest jedynie uczestnikom zapisanym na cały sezon zajęć. Opłata za zajęcia dla uczestnika, który dołącza do grupy w trakcie sezonu, zostanie naliczona zgodnie z ilością realizowanych zajęć.
8. Akademia Pasji nie prowadzi bezpłatnych zajęć jednorazowych dla nowych uczestników. W celu wypróbowania zajęć można skorzystać z bezpłatnych warsztatów w dni otwarte. Ich daty określane są na stronie internetowej organizatora.
9. Uczestnikom zajęć cyklicznych w okresie obowiązywania umowy przysługuje jednorazowe, bezpłatne wypożyczenie gry planszowej w każdym miesiącu na okres 7 dni. Regulamin wypożyczalni stanowi osobny dokument, dostępny na stronie internetowej w zakładce Wypożyczalnia oraz stacjonarnie w wypożyczalni gier Planszówki AP.

VI. NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKA//REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

1. Uczestnikom zajęć cyklicznych przysługuje dwukrotna możliwość zgłoszenia nieobecności w roku szkolnym 2023/2024.  Zgłoszenie nieobecności w określonym terminie umożliwia nienaliczanie opłaty za zgłoszoną nieobecność.
2. Zgłoszenia nieobecności przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej SMS-em na numer Akademii Pasji 601 185 720 lub drogą mailową na adres akademia.pasji@gmail.com.
3. Zgłoszenia nieobecności przyjmowane są w określonym terminie. W przypadku zajęć odbywających się po godzinie 15:00, zgłoszenia nieobecności przyjmujemy najpóźniej do godziny 11:00 w dniu zajęć, w przypadku zajęć odbywających się przed godziną 15:00 zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego. Informacja o nieobecności po wyznaczonych terminach traktowana jest jako obecność i pobierana jest za nie opłata według cennika zajęć.
4. W roku szkolnym 2023/2024 nie ma możliwości odrabiania nieobecności.
5. W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej odpowiednio wcześniej nieobecności, rata zostaje przeksięgowywana na kolejny miesiąc.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć cyklicznych uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (formularz rezygnacji z zajęć dostępny na stronie akademiapasji.pl w zakładce dokumenty lub w biurze Akademii Pasji).
7. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za spotkania zaplanowane w okresie wypowiedzenia ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
8. Uczestnik nie może samodzielnie zmniejszać wysokości rat. 
9. Brak pisemnego zgłoszenia rezygnacji z zajęć powoduje naliczanie kolejnych opłat za zajęcia. 
10. Warunkiem zwrotu opłaty jest zwrot paragonu przy dokonanej wpłacie w formie gotówkowej.

VII. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, w tym elektronicznie, na adres akademia.pasji@gmail.com
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpływu. Reklamacje ustne nie będą przyjmowane. 
3. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Akademii Pasji, listownie na adres: Akademia Pasji, ul. Berensona 8c, 03-289 Warszawa lub przesyłając e-mail pod adres: akademia.pasji@gmail.com. W reklamacji uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, e-mail), wskazać zajęcia, których reklamacja dotyczy oraz zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. 

VIII.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów porządkowych, przepisów p.poż. i BHP.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń Instruktorów i pracowników Akademii Pasji. 
2. Po zakończeniu zajęć rodzic lub prawny opiekun uczestnika niepełnoletniego jest zobowiązany punktualnie odebrać dziecko po zakończeniu zajęć lub zaznaczyć możliwość samodzielnego powrotu dziecka do domu. 
3. Rodzic lub opiekun dziecka niesamodzielnego lub z dysfunkcjami rozwojowymi obowiązany jest przebywać na terenie Akademii Pasji podczas trwania zajęć po to, by w każdej chwili mógł zapewnić dziecku potrzebną pomoc. 

IX. INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w zajęciach jest Akademia Pasji Bogumiła Dziel-Wawrowska z siedzibą przy ul. Berensona 8c (kod pocztowy: 03-289).
2. Dane osobowe (uczestnika, rodzica lub prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach) przetwarzane będą na podstawie: a) udzielonej zgody w celu (art.6 ust. 1 a RODO): 
• przeprowadzenia naboru (drogą elektroniczną) i udziału w zajęciach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez administratora, • kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub przez SMS dot. odwoływania lub odpracowywania zajęć, 
b) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora: 
• prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań, 
• marketingu bezpośredniego usług Akademii Pasji, 
c) przepisów prawa: • umowy konsumenckiej zawartej z administratorem. 
3. Podanie danych osobowych niezbędnych do zapisu i udziału w zajęciach jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do korzystania z oferty Akademii Pasji. 
4. Dane osobowe uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego w zakresie: imienia, nazwiska, numeru i serii dokumentu tożsamości, numeru telefonu oraz stopnia pokrewieństwa z uczestnikiem zajęć mogą być udostępnione administratorowi przez ustawowego opiekuna dziecka w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z zajęć. 
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest dobrowolna. Wizerunek uczestnika może być wykorzystany do promocji działalności Akademii Pasji poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć na oficjalnej stronie Akademii Pasji pod adresem http://akademiapasji.pl oraz na stronach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/akademiapasji i Instagram pod adresem https://www.instagram.com/akademia_pasji/ oraz w folderach, w wydawnictwach, na plakatach, materiałach graficznych newslettera. 
6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w formie Newslettera z informacjami o wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Akademię Pasji jest dobrowolna. 
7. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Dane osobowe uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, będą przetwarzane przez okres korzystania z ofert Akademii Pasji, do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa.

9. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych. Dane udostępnione przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 
10. W związku z wyrażoną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, Akademia Pasji może udostępnić dane uczestnika partnerom (np. w związku z koncertami, działaniem na rzecz promocji Akademii Pasji) oraz Urzędowi m. st. Warszawy, w związku z promocją działalności kulturalnej miasta Warszawy lub w związku z dokumentacją wydarzenia (tzn. w celach archiwalnych). 
11. Administrator danych informuje, że w związku z korzystaniem z formy elektronicznej obsługi zgłoszeń na zajęcia oraz obsługi uczestnika wykonywanej za pomocą systemu Biletyna, dane uczestnika będą udostępniane do Amazon Web Services, dostarczającego usługę hostingu danych. Spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO/ Aktualizacja z dnia 10 września 2018 r. 
12. Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google (publikacja wizerunku), spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO. a) Facebook Inc: 


 

Strona Akademii Pasji wykorzystuje cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie lub uzyskiwanie do nich dostępu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Akceptuję