Sezon 2022/2023

Zapisy na zajęcia w sezonie 2022/2023

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą zajęć! W nowym sezonie przygotowaliśmy dla Państwa wiele terminów ulubionych zajęć oraz nowości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz warunkami organizacji zajęć.


Jak zapisać się na zajęcia?

W zakładce dzieci lub dorośli proszę wybrać interesujące Państwa zajęcia lub sprawdzić ofertę uwzględniając filtr wieku uczestnika (u góry strony).
Na każdej podstronie zajęć znajduje się przycisk "Zapisz się" -  po jego kliknięciu pojawi się formularz do zgłoszenia. Prosimy o jego wypełnienie, a my w odpowiedzi na zgłoszenie wpiszemy uczestnika na listę oraz wyślemy na podany adres e-mail szczegółowe informacje o zajęciach.


Harmonogram zajęć w sezonie 2022/2023

Harmonogram zajęć w sezonie 2022/2023 uzględnia święta oraz przerwy w nauce szkolnej (przerwa bożonarodzeniowa, ferie zimowe, przerwa wielkanocna oraz dłuższe weekendy). Plan spotkań określa poniższa grafika. Start zajęć - 12 września 2022 Umowa zajęć cyklicznych

Na zajęcia cykliczne w sezonie 2022/2023 obowiązuje umowa, której zawarcie jest jednoznaczne z podpisaniem karty uczestnika.
Umowa podpisywana jest na cały sezon zajęć, który w większości odpowiada kalendarzowi roku szkolnego.
Warunki umowy szczegółowo okeśla Regulamin zajęć cyklicznych Akademii Pasji na sezon 2022/2023.

 


Zajęcia próbne

Istnieje możliwość dwukrotnego skorzystania z zajęć przed podpisaniem umowy (zajęcia grupowe) lub trzykrotnego (zajęcia indywidualne muzyczne).
Płatność za takie zajęcia odbywa się każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania. W czasie korzystania z zajęć próbnych miejsce w grupie zostaje zarezerwowane. Po wykorzystaniu limitu zajęć próbnych wymagane jest podpisanie umowy na zajęcia stałe.

Brak podpisania umowy skutkuje zwolnieniem miejsca w grupie lub terminu zajęć. 
Uczestnik, który nie podpisał umowy (karty uczestnika) może nie zostać dopuszczony do zajęć.


Nieobecności uczestnika

Nieobecności w grupach zajęciowych: Szycie dla dzieci, Szycie dla nastolatek, Młoda Projektantka, Plastyka, Malarstwo, Rysunek i grafika
Dajemy Państwu możliwość zgłoszenia nieobecności, którą można odrobić (określa ją procedura opisana w poniższej grafice)

 • Dla zajęć rozpoczynających się po godzinie 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 11:00 w dniu planowanych zajęć.
 • Dla zajęć rozpoczynających się przed godziną 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym planowane zajęcia.

  Brak zgłoszenia nieobecności w określonym terminie skutkuje pobraniem opłaty za zajęcia bez możliwości odrobienia!
  Czas na odrobienie nieobecności wynosi 30 dni od daty zgłoszenia!

   

Nieobecności w grupach zajęciowych: Balet, Architekturka, RPG - zajęcia cykliczne, TUS - Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych
Dajemy Państwu możliwość zgłoszenia nieobecności uczestnika skutkujące możliwością częściowego zwrotu poniesionych kosztów za dane spotkanie.
Opłata manipulacyjna pobierana za zgłoszoną zgodnie z regulaminem nieobecność stanowi 1/3 kwoty zajęć. Pozostała kwota zostaje Państwu zwrócona lub przeksięgowana na poczet rat za kolejny miesiąc zajęć.

 • Dla zajęć rozpoczynających się po godzinie 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 11:00 w dniu planowanych zajęć;
 • Dla zajęć rozpoczynających się przed godziną 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym planowane zajęcia.
   

Nieobecności na zajęciach indywidualnych muzycznych
Dajemy Państwu możliwość zgłoszenia nieobecności uczestnika zajęć muzycznych skutkujące całkowitym zwrotem kosztów za dane spotkanie.
Zwrot lub przeksięgowanie opłaty na kolejny miesiąc zajęć następuje przy zachowaniu regulaminowego czasu zgłoszenia nieobecności.

 • Dla zajęć rozpoczynających się po godzinie 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 11:00 w dniu planowanych zajęć.
 • Dla zajęć rozpoczynających się przed godziną 15:00 zgłoszenie nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmujemy sms-em lub mailem do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym planowane zajęcia.

  Brak zgłoszenia nieobecności w określonym terminie skutkuje pobraniem opłaty za zajęcia bez możliwości odrobienia!
  Czas na odrobienie nieobecności wynosi 30 dni od daty zgłoszenia!


Rezygnacje
Rozumiemy, że pasję należy odnaleźć i pierwszy wybór może okazać się mylny.
Dajemy Państwu możliwość rezygnacji z zajęć przy zachowaniu 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Rezygnację za zajęć prosimy zgłaszać na Formularzu rezygnacji i przesłać drogą mailową na adres: akademia.pasji@gmail.com


Regulamin udziału w zajęciach cyklicznych Akademii Pasji w sezonie 2022/2023

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Zajęcia cykliczne w Akademii Pasji prowadzone są przez Instruktorów w okresie od 12 września 2022 do 17 czerwca 2023 zgodnie z harmonogramem zajęć roku szkolnego w Akademii Pasji. 
2. Informacja o zajęciach prowadzonych w Akademii Pasji dostępna jest na stronie internetowej www.akademiapasji.pl.
3. Szczegółowy rozkład zajęć dla poszczególnych dni tygodnia znajduje się w osobnym pliku - Harmonogram zajęć cyklicznych Akademii Pasji 2022/2023.
4. Udział w zajęciach mogą wziąć osoby zapisane poprzez internetowy system zapisów na stronie www.akademiapasji.pl -  zakładka “ZAPISZ SIĘ”.
5. Organizator zajęć zapewnia opiekę nad dziećmi tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć, kiedy dziecko przebywa w wyznaczonej sali pod opieką instruktora. Przed i po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za dziecko i opieka nad nim spoczywa na jego rodzicu/opiekunie.
6. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest Lista obecności prowadzona przez Instruktora. 
7. Instruktorzy mają prawo do: 
a) odmówienia udziału w zajęciach uczestnikowi zalegającemu z opłatami, 
b) skrócenia czasu zajęć uczestnikowi, który spóźnił się na lekcję,
c) wykluczenia z zajęć uczestnika, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, 
d) usunięcia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć, 
e) odizolowania uczestnika w bezpieczne wyznaczone miejsce w przypadku pojawienia się u uczestnika objawów choroby takich jak gorączka, kaszel, duszności i poinformowania rodzica lub opiekuna dziecka o konieczności odebrania dziecka .

 II. ZASADY DOKONANIA ZAPISÓW NA ZAJĘCIA 
1. Zapisy na zajęcia cykliczne prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc poprzez jedną z poniższych form: 
a) stronę internetową akademiapasji.pl w zakłedce z dedykowanymi zajęciami;
b) system Strefa Zajęć: https://www.strefazajec.pl/company/Akademia-Pasji-id671.html
c) zapisanie uczestnika w biurze Akademii Pasji przy Berensona 8c. 
2. Akademia Pasji nie przyjmuje zapisów w innej formie, niż określona w pkt.1 powyżej. 
3. Dzieci (osoby nieletnie) mogą być zapisane tylko przez rodzica/opiekuna prawnego. 
4. O przyjęciu uczestnika na zajęcia cykliczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie Karty uczestnika. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, uczestnik pozostaje na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej, po uprzednim poinformowaniu go przez pracownika Akademii Pasji o takiej możliwości. 
5. Instruktorzy nie prowadzą zapisów i nie przyjmują wpłat za zajęcia.
6. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na sezon 2022/2023, którego koniec przypada na dzień 17 czerwca 2023 r. z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

III. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w przypadku:
a) usprawiedliwionej nieobecności Instruktora,
b) gdy na terenie Akademii Pasji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej – w szczególności: klęski żywiołowe, żałoba narodowa, pożar, powódź, wprowadzenie przez właściwe władze zakazów związanych ze stanem epidemii, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć. 
2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani przez pracownika Akademii Pasji telefonicznie lub SMS-em, lub e-mailowo, lub osobiście przez Instruktora.
3. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności Instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Odwołane zajęcia mogą zostać przeprowadzone w innym terminie. Na wniosek uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych dziecka dokonuje się przeksięgowania wniesionej opłaty za odwołane zajęcia. 
5. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. W przypadku likwidacji grupy uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych zajęć.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH 
1. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z Regulaminem obowiązującym w salach i pracowniach (regulamin pracowni).
2. Z pracowni oraz z sal może korzystać wyłącznie uczestnik zajęć podczas obecności Instruktora lub upoważnionego pracownika Akademii Pasji. 
3. Zakazuje się wynoszenia sprzętu i wyposażenia sal bez uprzedniej zgody pracownika Akademii Pasji. 
4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Akademii Pasji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.
5. Osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody zobowiązana jest do jej pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych przez Akademię Pasji.

V. OPŁATY, WARUNKI PRZYJĘĆ I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika na zajęcia jest dokonanie zapisu na konkretne zajęcia wraz z otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia do grupy zajęciowej oraz wniesienie opłaty zgodnie z Cennikiem Zajęć. 
2. Zajęcia w Akademii Pasji są płatne wg. stawek ustalonych w Cenniku Zajęć, który znajduje się na stronie internetowej  www.akademiapasji.pl. Opłaty za zajęcia powinny być uiszczone z góry do 5-go dnia każdego miesiąca gotówką lub kartą w biurze Akademii Pasji lub przelewem na konto Akademii Pasji: 84 1090 1841 0000 0001 3324 1637  -  Santander Bank (zachowując terminy wnoszenia opłat); w tytule płatności należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, okres którego dotyczy opłata.
3. Uczestnikom zajęć cyklicznych w roku szkolnym 2022/2023 posiadającym podpisaną na ten okres umowę i wywiązującym się z postanowień w niej zawartych przysługuje 5% zniżki na zajęcia cykliczne. Warunkiem przyznania 5% zniżki na zajęcia cykliczne jest zapis na cały sezon zajęć oraz dotychczasowe uczestnictwo w zajęciach co najmniej od 14 lutego 2022 r. oraz brak przerw w umowie. Zniżki przysługują uczestnikom na drugi i kolejny rodzaj zajęć przy zapisie cyklicznym oraz dla rodzeństwa (Karta Dużej Rodziny). W przypadku rezygnacji z drugich zajęć przyznany rabat zostaje anulowany. Uczestnikom zajęć cyklicznych w danym sezonie zajęć przysługują zniżki na kursy realizowane w Akademii Pasji podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich. Zniżki przyznawane są indywidualnie. Uczestnik nie może samodzielnie przyznawać sobie rabatów.
4.Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w zależności od liczby zajęć odbywających się w danym miesiącu - liczba spotkań na dany miesiąc określona jest w harmonogramie zajęć roku szkolnego 2022/2023 Akademii Pasji stanowiący osobny załącznik. Wyklucza się zwrot wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn nieobecności uczestników lub pisemnie złożonej rezygnacji z zajęć przed upływem terminu 30 dni.
5. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone osobiście w biurze Akademii Pasji jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (art. 15 Kodeksu cywilnego Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.). W pozostałych przypadkach wpłat dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Nowy uczestnik ma prawo do skorzystania z zajęć w formie próbnej bez konieczności zapisu na cały sezon, pod warunkiem dostępności miejsc w wybranej grupie oraz wniesieniu opłaty przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zajęć grupowych dopuszcza się dwukrotny udział w zajęciach próbnych oraz trzykrotny udział w zajęciach indywidualnych. Stałe miejsce w grupie gwarantowane jest jedynie uczestnikom zapisanym na cały sezon zajęć.
7. Akademia Pasji nie prowadzi bezpłatnych zajęć jednorazowych dla nowych uczestników. W celu wypróbowania zajęć można skorzystać z bezpłatnych warsztatów w dni otwarte. Ich daty dostępne są na stronie internetowej organizatora.
8. Uczestnikom zajęć cyklicznych w okresie obowiązywania umowy przysługuje jednorazowe, bezpłatne wypożyczenie gry planszowej w danym miesiącu na okres 7 dni. Regulamin wypożyczalni stanowi osobny dokument dostępny na stronie internetowej www.planszowkiap.pl w zakładce wypożyczalnia oraz stacjonarnie w sklepie i wypożyczalni gier Planszówki AP.

VI. NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKA/ODRABIANIE ZAJĘĆ/REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
1. Akademia Pasji przyznaje możliwość odrabiania zajęć grupowych w przypadku zgłoszonej nieobecności - dotyczy zajęć szycia, zajęć plastycznych. 
2. W przypadku zajęć baletowych, Treningu umiejętności społecznych i emocjonalnych, RPG - zajęcia cykliczne nie ma możliwości odrabiania zajęć. Za zgłoszoną zgodnie z procedurą nieobecność Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie odpowiadającej 1/3 ceny jednostkowej zajęć. 
3. Zgłoszenia nieobecności przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej SMS-em na numer Akademii Pasji 601 185 720 lub drogą mailową na adres akademia.pasji@gmail.com.
4. Zgłoszenia nieobecności skutkujące możliwością odrobienia zajęć przyjmowane są w określonym terminie. W przypadku zajęć odbywających się po godzinie 15:00, zgłoszenia nieobecności przyjmujemy najpóźniej do godziny 11:00 w dniu zajęć, w przypadku zajęć odbywających się przed godziną 15:00 zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego. Informację o nieobecności po wyznaczonych terminach traktowane są jako obecność i pobierana jest za nie opłata według cennika zajęć.
5. Odrabianie nieobecności jest możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu z biurem Akademii Pasji. Odrabianie zajęć jest możliwe w ciągu 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności. W ciągu sezonu 2022/2023 uczestnik ma prawo odrobienia maksymalnie 4 zajęć (dotyczy zajęć grupowych)
6.Możliwość odrobiania zajęć ustaje w momencie zakończenia okresu wypowiedzenia.
7.Uczestnik nie może samodzielnie decydować o dołączeniu do innej grupy w ramach odrabiania zajęć. Brak wcześniejszego ustalenia terminu może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
8. W przypadku odrabiania nieobecności na innych zajęciach, których cena jednostkowa spotkania jest wyższa od ceny zajęć pierwotnych, uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty wyrównującej różnicę. W przypadku zajęć o cenie niższej od zajęć pierwotnych uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy. Możliwe jest również rozliczenie niewykorzystanych zajęć w formie abonamentu wypożyczalni gier planszowych Planszówki AP.
9. Uczestnikom grupowych zajęć cyklicznych przysługuje określona liczba zgłoszeń nieobecności. W przypadku zapisu na zajęcia do 15.10.2022 r. liczba przysługujących zgłoszeń nieobecności to 4, do 15.12.2023 r. - 3 nieobecności, zapis do 15.02.2023 - 2 nieobecności, do 15.04.2023 - 1 nieobecność.
10. Uczestnicy cyklicznych zajęć indywidualnych muzycznych mogą bez ponoszenia kosztów zgłosić określoną liczbę nieobecności w ciągu roku szkolnego. W przypadku zapisu na zajęcia do 15.10.2022 r. liczba przysługujących nieodpłatnych nieobecności to 3, do 15.01.2023 r. - 2 nieobecności, zapis do 15.03.2023 - 1 nieobecność.
11. W przypadku zgłoszenia długotrwałej choroby lub innej szczególnej sytuacji życiowej (powyżej 1 miesiąca), dokonuje się przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania zajęć w kolejnych miesiącach. Sytuacje te rozpatrywane są indywidualnie.
12. W przypadku zajęć indywidualnych nadpłaty wynikające ze zgłoszonej odpowiednio wcześniej nieobecności przeksięgowywane są na kolejny miesiąc. W przypadku złożonej w terminie określonym w rozdziale II pkt.1 rezygnacji z zajęć, powstała nadpłata ulega zwrotowi.
13. Warunkiem zwrotu opłaty jest zwrot paragonu przy dokonanej wpłacie w formie gotówkowej.
14. W przypadku zgłoszonych wątpliwości dotyczących kwestii odpłatności za zajęcia, wszelkich informacji udziela pracownik biura Akademii Pasji.
15. W przypadku rezygnacji z zajęć cyklicznych uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (formularz rezygnacji z zajęć dostępny na stronie akademiapasji.pl w zakładce dokumenty lub w biurze Akademii Pasji)
16. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za spotkania zaplanowane w okresie 30 kolejnych dni, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
17. Uczestnik nie może samodzielnie zmniejszać wysokości rat. 
18. Brak rezygnacji z zajęć powoduje naliczanie kolejnych opłat za zajęcia. 
19. W przypadku złożonej w terminie określonym w rozdziale II pkt.6 rezygnacji z zajęć, nadpłata wykraczająca ponad określony termin ulega zwrotowi. 

VII. REKLAMACJE
1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w tym elektronicznie na adres akademia.pasji@gmail.com 
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpływu. Reklamacje ustne nie będą przyjmowane. 
3. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące zajęć. Reklamacje można złożyć osobiście w siedzibie Akademii Pasji listownie na adres: Akademia Pasji, ul. Berensona 8c, 03-289 Warszawa lub przesyłając e-mail pod adres: akademia.pasji@gmail.com. W reklamacji uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, e-mail), wskazać zajęcia, których reklamacja dotyczy oraz zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację spełniającą niniejsze warunki w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

VIII. PROCEDURA COVID-19 
1. Zajęcia będą organizowane i prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem epidemii (COVID-19) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do wszystkich procedur wprowadzonych w Akademii Pasji, związanych z wirusem COVID-19, stanem epidemii bądź zagrożenia epidemicznego. 
3. Na zajęcia mogą przychodzić tylko osoby, które są zdrowe, nie mają objawów choroby takich jak gorączka, kaszel, duszności, a także nie mieszkają z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą zakażoną w okresie 14 dni od rozpoczęcia zajęć.
4. Akademia Pasji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie COVID-19, stosownie do aktualnych wytycznych oraz przepisów wewnętrznych. 

IX.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów porządkowych, przepisów p.poż. i BHP. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń Instruktorów i pracowników Akademii Pasji. 
2. Po zakończeniu zajęć rodzic lub prawny opiekun uczestnika niepełnoletniego jest zobowiązany punktualnie odebrać dziecko po zakończeniu zajęć lub zaznaczyć możliwość samodzielnego powrotu dziecka do domu. 
3. Rodzic lub opiekun dziecka niesamodzielnego lub z dysfunkcjami rozwojowymi obowiązany jest przebywać na terenie Akademii Pasji podczas trwania zajęć po to, by w każdej chwili mógł zapewnić dziecku potrzebną pomoc. 

X. INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego lub dziecka uczestniczącego w zajęciach jest Akademia pasji Bogumiła Dziel-Wawrowska z siedzibą przy ul. Berensona 8c (kod pocztowy: 03-289).
2. Dane osobowe (uczestnika, rodzica, prawnego opiekuna lub dziecka uczestniczącego w zajęciach) przetwarzane będą na podstawie: a) udzielonej zgody w celu (art.6 ust. 1 a RODO): • przeprowadzenia naboru (drogą elektroniczną) i udziału w zajęciach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez administratora, • kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub przez SMS dot. odwoływania lub odpracowywania zajęć, b) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora: • prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań, • marketingu bezpośredniego usług Akademii Pasji, c) przepisów prawa: • umowy konsumenckiej zawartej z administratorem. 
3. Podanie danych osobowych niezbędnych do zapisu i udziału w zajęciach jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do korzystania z oferty Akademii Pasji. 
4. Dane osobowe uczestnika, rodzica, opiekuna prawnego w zakresie: imienia, nazwiska, numeru serii dokumentu tożsamości, numeru telefonu oraz stopnia pokrewieństwa z uczestnikiem zajęć mogą być udostępnione administratorowi przez ustawowego opiekuna dziecka w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z zajęć 
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest dobrowolna. Wizerunek uczestnika może być wykorzystany do promocji działalności Akademii Pasji poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć na oficjalnej stronie Akademii Pasji pod adresem http://akademiapasji.pl oraz na stronach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/akademiapasji i Instagram pod adresem https://www.instagram.com/akademia_pasji/ oraz w folderach, w wydawnictwach, na plakatach, materiałach graficznych newslettera. 
6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w formie Newslettera z informacjami o wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Akademię Pasji jest dobrowolna. 
7. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Dane osobowe uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, będą przetwarzane przez okres korzystania z ofert Akademii Pasji, do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa.
9. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych. Dane udostępnione przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 
10. W związku z wyrażoną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, Akademia Pasji może udostępnić dane uczestnika partnerom (np. w związku z koncertami, działaniem na rzecz promocji Akademii Pasji) oraz Urzędowi m. st. Warszawy, w związku z promocją działalności kulturalnej miasta Warszawy lub w związku z dokumentacją wydarzenia (tzn. w celach archiwalnych). 
11. Administrator danych informuje, że w związku z korzystaniem z formy elektronicznej obsługi zgłoszeń na zajęcia oraz obsługi uczestnika wykonywanej za pomocą systemu Biletyna, dane uczestnika będą udostępniane do Amazon Web Services, dostarczającego usługę hostingu danych. Spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO/ Aktualizacja z dnia 10 września 2018 r. 
12. Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google (publikacja wizerunku), spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO. a) Facebook Inc: 

 

Strona Akademii Pasji wykorzystuje cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie lub uzyskiwanie do nich dostępu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Akceptuję